Dažniausiai užduodami klausimai

Tėvai (globėjai) gali pasirinkti iki dviejų mokyklų ir savo pasirinkimus sudėlioti eiliškumo tvarka pagal norą į jas patekti. Tais atvejais, kai tėvai pirmiausiai savo prašyme nurodo mokyklą, nepriklausančią pagal gyvenamąją vietą, jie turi atkreipti dėmesį į tai, kad į šią mokyklą galės patekti tik tuo atveju, jeigu priėmus vaikus, kuriems ši mokykla priklauso pagal deklaruotą gyvenamąją vietą, atsižvelgus į kitus prioritetus, nebus sukomplektuotas numatytas mokinių skaičius ir bus likusių laisvų ugdymosi vietų klasėje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, tėvai (globėjai) turi suprasti, kad daugiausiai šansų patekti jie turi į teritorinę mokyklą.

Priimtų mokinių skirstymą į klases vykdys mokyklos administracija.

Nereikia, mokiniai perkeliami automatiškai į 5 klasę.

Pasirinkus prioritetą „vaikas yra savivaldybės gyventojas ir turi judėjimo negalią“, privaloma pridėti judėjimo negalią įrodančius dokumentus (gydytojo pažymą, neįgalumo pažymą).

Pasirinkus prioritetą „asmeniui, negyvenančiam mokyklos aptarnavimo teritorijoje, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, mokytis artimiausioje savo gyvenamosios vietos bendrojo ugdymo mokykloje“, privaloma pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos išduotą Specialiųjų ugdymosi poreikio pažymą.

Tėvai (globėjai) teikdami prašymą per e. sistemą gali eilės tvarka pasirinkti ne daugiau kaip dvi savivaldybės mokyklas. Rekomenduojame, jog tarp pasirinktų mokyklų būtų mokykla, priklausanti pagal aptarnavimo teritoriją.

Tėvai (globėjai),  neturintys galimybės pildyti prašymą elektroniniu būdu, nuo 2022 m. vasario 1 d. popierinį prašymą gali pateikti Marijampolės savivaldybės administracijos (J. Basanavičiaus a.1) pirmame aukšte, 1 ir 2 priėmimo langeliuose. Tuomet atsakingas asmuo suves prašymo duomenis į informacinę sistemą.

Į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagrindinio priėmimo metu mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos I ir II dalis pirmenybė teikiama ir priėmimas vykdomas pagal iš eilės nurodytus kriterijus:

  1. gyvenantys Marijampolės savivaldybėje ir turintys judėjimo negalią mokiniai pagal pasirinktas ugdymo programas mokytis Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje;
  2. vaikai, toje mokykloje lankę priešmokyklinio ugdymo grupę (priimant į pirmas klases), baigę pradinio ugdymo programą (priimant į penktas klases) ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (priimant į devintas klases);
  3. vaikai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (šis pirmumo kriterijus taikomas mokiniams, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje);
  4. vaikams, kurių broliai ir (ar) seserys (įbroliai ar įseserės) prašymo pateikimo metu jau mokosi ir tęs mokymąsi pagal pradinio ir (ar) pagrindinio ugdymo programą toje mokykloje;
  5.  asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, priimami į arčiausiai savo gyvenamosios vietos esančias bendrojo ugdymo mokyklas.

Mokyklai priskirtos  aptarnavimo teritorijos (gatvės, vietovės) yra  nurodytos Marijampolės savivaldybės tarybos  2021 m. kovo 29 d. sprendime Nr. 1-54 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“

Turintiems judėjimo negalią mokiniams pagal pasirinktas ugdymo programas geriausiai pritaikytos sąlygos mokytis Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje, Marijampolės Sūduvos gimnazijoje.

 

Marijampolės savivaldybė administruoja e. sistemą, centralizuotai surenka prašymus, pateiktus elektroniniu būdu ir perduoda juos ugdymo įstaigoms, kurios toliau vykdo sutarčių pasirašymą.